POZIV graditeljem objektov za kmetijsko dejavnost

 Na podlagi 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-C (Uradni list RS, št. 43/11) lahko lokalna skupnost z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v nadaljnjem besedilu: OPPN) na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe načrtuje nekatere kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti (objekti navedeni pod točko A tega poziva).

 
Zato Občina Žalec poziva vse zainteresirane, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v nadaljevanju tega poziva in so pripravljeni financirati oz. sofinancirati stroške priprave OPPN (odvisno od števila podanih pobud), da čim prej (najkasneje pa do 31. 12. 2012) podajo svoje pobude za sodelovanje v postopku priprave OPPN in sicer na naslov: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec. K pobudi je obvezno priložiti tudi odločbo pristojnega ministrstva za kmetijstvo, glede izpolnjevanja pogojev kmetijskega gospodarstva iz točke B tega poziva.
 
Več informacij je možno dobiti na naslovu:
Občina Žalec, II. nadstropje, soba 52 ali po telefonu: 713 64 46.


Pogoji za vključitev pobud kmetijskih gospodarstev v postopek priprave OPPN so podani v 39. členu ZKZ-C. V nadaljevanju podajamo povzetek pogojev za vključitev v postopek priprave OPPN.

A. Pogoji glede vrst objektov, ki so lahko predmet OPPN:

  • stavbe za rastlinsko pridelavo, če je način pridelave neposredno vezan na kmetijsko zemljišče,
  • stavbe za rejo živali, razen objektov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (primeri, ko je potrebna presoja vplivov na okolje: če poseg na vodovarstvenem območju dosega ali presega 40 000 mest za piščance ali kokoši, 2000 mest za prašiče pitance z več kot 30 kg, 750 mest za svinje, 350 mest za govejo živino),
  • stavbe za spravilo pridelka, vendar le v okviru ali neposredni bližini območja, na katerem že stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetije, razen vinskih kleti in zidanic.

B. Kmetijska gospodarstva morajo biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev po zakonu, ki ureja kmetijstvo, pri čemer pa morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
a) v primeru kmetije po zakonu, ki ureja kmetijstvo, mora ta kmetija imeti:
  • neprekinjeno dve leti pred vložitvijo vloge iz četrtega odstavka 39. člena ZKZ-C (pred vložitvijo vloge na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, za ugotovitev izpolnjevanja pogojev) najmanj enega člana kmetije, ki je pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali
  • nosilca kmetije v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ki je pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet in je pridobil sredstva iz programa razvoja podeželja kot mladi prevzemnik kmetije;

b) v primeru kmetijskega gospodarstva, organiziranega kot samostojni podjetnik ali pravna oseba, mora to kmetijsko gospodarstvo v letu pred vložitvijo vloge iz četrtega odstavka 39. člena ZKZ-C z opravljanjem kmetijske dejavnosti doseči:
  • najmanj 60 odstotkov svojega letnega dohodka, pri čemer mora biti ta dohodek večji od 20.000 EUR, ali
  • letni dohodek v višini najmanj 500.000 EUR.

Za ugotovitev izpolnjevanja pogojev iz točke B, kmetijska gospodarstva vložijo vlogo na ministrstvo pristojno za kmetijstvo, najpozneje do 31. marca 2012 (k tej vlogi, pa morajo priložiti tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke B.a ali. B.b).

nazaj
Koledar dogodkov
May 2024
PonToSrČePeSoNe
  • 18. May 2024 ob 18:00
  • 25. May 2024 ob 19:00
Podatki o podjetju

Naslov: Migojnice 6, 3302 Griže
Telefon: (03) 571 82 20
Fax: (03) 571 82 20
E-mail: krajevna.skupnost.grize@siol.netPredsednica:
Olga Markovič
GSM: 041 933 264

Tajnik KS:

Stane Vipotnik

Uradne ure:

  • sreda 15:00 - 16:00© 2011, grize.si